Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σύμφωνα με την με αριθμό 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος κρίθηκε η υπαγωγή της αιτούσας / εντολέως μας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010. Το Δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας ορίζοντας μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές και εξαιρώντας από την εκποίηση τόσο την κύρια κατοικία όσο και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσίας της ορίζοντας συγχρόνως επανεξέταση της υπόθεσης το έτος 2018, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (18Α/15.02.2016) η παράταση για την επικαιροποίηση στοιχείων αιτήσεων περί υπαγωγής στο Ν.3869/2010 οι οποίες εκκρεμούσαν στις 19.08.2015. Οι οφειλέτες υποχρεούνται με την νέα τροποποίηση ως στις 04.05.2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους να υποβάλλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1& 2 του Α. 4 Ν.3869/2010.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «EUROBANK ERGASIAS»

 

Με την με αριθμό 5923/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής μας. Με την προαναφερόμενη απόφαση κρίθηκε άκυρος και καταχρηστικός ο όρος της επίδικης σύμβασης για μονομερή καθορισμό του επιτοκίου από την τράπεζα σε πολύ υψηλό επίπεδο καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων ανωτάτων ορίων των εξωτραπεζικών επιτοκίων με αποτέλεσμα οι παράνομες χρεώσεις της τράπεζας να καθιστούν αννεκαθάριστη την απαίτηση και άκυρη ολόκληρη την διαταγή πληρωμής.

Διαγραφή χρέους ύψους 96.342,22€ & διάσωση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εντολέα μας

Πρόκειται για την με αριθμό 122/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, η οποία αφορά συνταξιούχο με οφειλές προς τράπεζες ύψους 136.000,00€ περίπου και ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του εκτός από την κύρια κατοικία του ένα οικόπεδο με διώροφη οικία και ένα αυτοκίνητο. Με την προαναφερόμενη απόφαση επέρχεται διαγραφή χρέους περίπου 97.000,00€ και προστατεύεται ταυτόχρονα το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εντολέα μας.

Διαγραφη χρέους ύψους 173.566,33€

Άλλη μια μεγάλη διαγραφή χρέους πέτυχε το Δικηγορικό μας γραφείο. Εντολέας μας με συνολική οφειλή προς πιστωτικά ιδρύματα ύψους 206.086,33€ εντάχθηκε στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010. Σύμφωνα με την με αριθμό 82/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση μας με υποχρέωση μηνιαίας καταβολής επί πενταετία (60 δόσεις) συνολικού ποσού 70,00€ και εξαιρώντας συγχρόνως την κύρια κατοικία της αιτούσας από την ρευστοποίηση υποχρεώνοντάς την να καταβάλλει το ποσό των 118,10€ για 20 έτη. Στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει αποπληρώσει μόνο το ποσό των 32.544,00€. Το υπόλοιπο δε ποσό διαγράφεται. Επομένως επετεύχθη διαγραφή χρέους ύψους 173.566,33€.

Ακύρωση διαταγής πληρωμής της «ALPHA BANK».

Με την με αριθμό 18Ε/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου διαταγή πληρωμής της «ALPHA BANK» κατόπιν ευδοκιμήσεως εξειδικευμένης ανακοπής που ασκήθηκε από το γραφείο μας.

Διαγραφή χρέους 54% .

Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 76/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης για οφειλέτιδα/εντολέα μας με συνολικό χρέος ύψους 64.000,00€ περίπου, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία. Με την προαναφερόμενη απόφαση επέρχεται διαγραφή χρέους ποσοστού 54% & προστατεύεται το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. Το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις ενστάσεις της πιστώτριας τις οποίες αποκρούσαμε με ισχυρά νομικά επιχειρήματα και έκρινε μεταξύ άλλων ότι το ποσό αποπληρωμής για την διάσωση της κύριας κατοικίας μπορεί να οριστεί σε ποσοστό χαμηλότερο από το 80% της αντικειμενικής αξίας.

Διαγραφή χρέους 47,82% και διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτιδας στα πλαίσια του Ν. 3869/2010.

Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 1525Φ/1360/2014 απόφαση του Ειρ. Αθηνών, η οποία αφορά δημόσιο υπάλληλο με οφειλές προς τράπεζες ύψους 133.000,00€ περίπου, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της εκτός από την κύρια κατοικία τρία διαμερίσματα στην επαρχία εκ των οποίων το ένα της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και ποσοστό 100%, τα υπόλοιπα δε δυο κατά ιδανικά μερίδια. Με την προαναφερόμενη πολύ σημαντική απόφαση επέρχεται διαγραφή χρέους ποσοστού 47,82% & προστατεύεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδας. Το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις ενστάσεις των Τραπεζών τις οποίες αποκρούσαμε με ισχυρά νομικά επιχειρήματα.

Διατήρηση κατοχής & χρήσης αυτοκινήτου επί του οποίου υπάρχει παρακράτηση κυριότητας.

Απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πιστωτικού ιδρύματος κατά οφειλέτη / εντολέα μας με αντικείμενο την αφαίρεση κατοχής και χρήσης αυτοκινήτου επί του οποίου υπήρχε παρακράτηση κυριότητας.

Η υπ’ αριθμ. 2858/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έκρινε καταχρηστική την καταγγελία της δανειακής σύμβασης από το πιστωτικό ίδρυμα και την υπαναχώρηση του από την σύμβαση πώλησης, διότι αυτή έλαβε χώρα μετά την κατάθεση αιτήσεως του οφειλέτη περί υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και ως εκ τούτου θεώρησε ότι δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες. Η παραπάνω απόφαση είναι πολύ σημαντική, διότι θεωρεί ότι δάνεια για αγορά αυτοκινήτων με παρακράτηση κυριότητας υπέρ του δανειστή υπάγονται στη διαδικασία του Ν.3869/2010, εφόσον οι αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί. Καταγγελίες τέτοιων δανειακών συμβάσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την υποβολή αιτήσεως από μέρος του οφειλέτη περί υπαγωγής του στο Ν.3869/2010 θεωρούνται καταχρηστικές και δεν επιφέρουν καμία συνέπεια.

Προσωρινή διαταγή με μηδενικές καταβολές επί επταετία & απόρριψη αιτήματος ανακλήσεώς της από πιστώτρια.

Σημαντική απόφαση προσωρινής διαταγής εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς υπέρ εντολέα του γραφείου μας, ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την προστασία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και μηδενικές καταβολές μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεώς του, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί το έτος 2021. Η εν λόγω απόφαση αφορά άνεργο οφειλέτη, ο οποίος διαθέτει κύρια κατοικία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και η σημαντικότητα της έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι ορίζει μηδενικές (0) καταβολές τόσο για την πρώτη ρύθμιση του α.8 όσο και για την δεύτερη ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας βάση του α. 9§2 Ν. 3869/2010. Για τον λόγο αυτό η πιστώτρια με την μεγαλύτερη απαίτηση υπέβαλε αίτηση ανάκλησης και μεταρρύθμισης της προαναφερόμενης προσωρινής διαταγής ζητώντας κυρίως την καταβολή δόσεως από μέρος του οφειλέτη. Το αίτημα της πιστώτριας απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, το οποίο διατήρησε αμετάβλητη την προσωρινή διαταγή.

Διαγραφή χρέους με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Νικαίας στην διαδικασία του Ν. 3869/2010.

Πρόκειται για τις με αριθμούς 66/2014 & 67/2014 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, οι οποίες αφορούν ηλικιωμένο ζευγάρι συνταξιούχων με οικογενειακό εισόδημα 700,00€ μηνιαίως και οφειλές προς Τράπεζες ύψους 78.549,52€ & 59.672,83€. Με τις προαναφερόμενες πολύ σημαντικές αποφάσεις επέρχεται διαγραφή χρέους ύψους 76,50% και 91,40% για κάθε έναν από τους οφειλέτες. Συγκεκριμένα η σύζυγος θα κληθεί να αποπληρώσει στο τέλος της ρύθμισης για την διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των 18.522,00€ ενώ η συνολική οφειλή της ανερχόταν σε 78.549,52€ και ο σύζυγος το ποσό των 5.186,16€ ενώ η συνολική οφειλή του ανερχόταν σε 59.672,83€. Οι μηνιαίες δόσεις ορίστηκαν ως εξής:

Μηδενικές (0) καταβολές και για τους δυο τα δυο πρώτα έτη, μετά την πάροδο της διετίας επανασυζήτηση προκειμένου να συνεχιστεί η μηδενική καταβολή για ακόμη δυο έτη. Μετά την πάροδο της τετραετίας ορίστηκαν 120 μηνιαίες δόσεις για την με πρώτη ύψους 154,35€ έκαστη, για τον δε δεύτερο 43,22€ έκαστη.

Νέα σημαντική απόφαση αναστολής κατά διαταγής πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» για παράνομο ανατοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975

Σημαντική απόφαση αναστολής κατά διαταγής πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS» για παράνομο ανατοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975.

Πρόκειται για την με αριθμό 713/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών βάση της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου που εξέδωσε η τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS».

Η απόφαση ασχολείται με το παράνομο ανατοκισμό του Ν.128/1975 καθώς και με τη συνήθη πρακτική των τραπεζών να εκδίδουν διαταγές πληρωμής με ελλιπή αποσπάσματα των εμπορικών τους βιβλίων.

Περιληπτικά αναφέρει:

«… με τον υπό ΙΙ β λόγο ανακοπής της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η επιδικασθείσα με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής χρηματικά απαίτηση, η οποία απορρέει από καταγγελθείσα σύμβαση πίστωσης και χορήγησης πιστωτικής κάρτας με κυμαινόμενο επιτόκιο, έχει επιβαρυνθεί με ποσά τόκων που περιλαμβάνουν την εισφορά του Ν.128/1975 με αποτέλεσμα τον παράνομο ανατοκισμό της τελευταίας και την ενσωμάτωση των ποσών αυτών στο σύνολο της απαίτησης έτσι ώστε να επηρεάζεται η απόδειξη με έγγραφα του συνόλου της απαίτησης. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί η ουσιαστική του βασιμότητα…..»

«…από τους ανωτέρω όρους προκύπτει ότι η εισφορά του Ν128/1975 ενσωματώθηκε στο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο με αποτέλεσμα αυτή να κεφαλαιοποιείται κάθε φορά που η καθ’ ης χρέωνε τόκους πάσης φύσης και προέβαινε σε ανατοκισμό αυτής…»

«…Η εν λόγω εισφορά νομίμως μεν μετακυλίθηκε σε βάρος της αιτούσας παρανόμως όμως ανατοκίστηκε κατά τα διαλαμβανόμενα στην νομική σκέψη της παρούσας. Συνεπώς η επιδικασθείσα με την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής απαίτηση της καθ’ ης περιλαμβάνει ποσά από παράνομο ανατοκισμό εισφοράς , το δε ύψος της παράνομης χρέωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να προσδιοριστεί από το απόσπασμα του λογαριασμού που προσκομίστηκε από την καθ’ ης για την έκδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής καθώς από αυτό δεν προκύπτει ούτε το επιτόκιο υπολογισμού των συμβατικών τόκων ούτε των τόκων υπερημερίας, με αποτέλεσμα η επιδικασθείσα απαίτηση να καθίσταται ανεκκαθάριστη και συνακόλουθα η διαταγή πληρωμής να είναι ακυρωτέα…»

Σημαντική απόφαση αναστολής κατά διαταγής πληρωμής της «EUROBANK ERGASIAS»

Πρόκειται για την με αριθμό 3503/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών βάση της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου που εξέδωσε η τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS» για πιστωτική κάρτα «ΕUROLINE» καθώς και η εκτέλεση της επιταγής προς πληρωμή που έχει τεθεί κάτω από το πρώτο αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής.

Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντική επιτυχία του γραφείου μας για τους παρακάτω λόγους:

A) Πιθανολογήθηκε ότι ο λόγος της κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπής που αναφέρεται στην ακυρότητα των Γενικών όρων Συναλλαγών της από 16/7/2004 ένδικης σύμβασης πίστωσης & χορήγησης πιστωτικής κάρτας, δυνάμει των οποίων (ΓΟΣ) εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, θα ευδοκιμήσει, καθόσον, ως διατυπούνται, διαταράσσουν την ισορροπία των δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή, για αυτό απαγορεύονται & είναι άκυροι.

Σημειωτέον ότι, μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 2 ν. 2251/1994 με το άρθρο 10 § 24 εδ. Β’ του ν. 2741/99, σε συμμόρφωση με την αρχή της μείζονος προστασίας του καταναλωτή που καθιερώνει το άρθρο 8 της ανωτέρω οδηγίας, αρκεί να επέρχεται απλή & όχι υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων από την ρύθμιση του γενικού όρου (Ολ. Α.Π 6/2006). Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε, ως λεπτομερώς αναφέρεται στον άνω λόγο της ανακοπής, ότι επεβλήθησαν από την καθ ης υψηλά επιτόκια κατά τρόπο που απαγορεύεται από το νόμο. Αυτή όμως η καταχρηστική επιβολή υπέρμετρα υψηλού επιτοκίου, που υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο συμβατικό (εξωτραπεζικό επιτόκιο), συνεπάγεται την ακυρότητά της  προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, η οποία εκδόθηκε βάση σύμβασης, η οποία περιέχει όρους καταχρηστικούς & συνεπώς άκυρους, που δέσμευαν τον αιτούντα υπέρμετρα ως ΓΟΣ & συνεπώς το τελικώς διαμορφωμένο χρεωστικό υπόλοιπο, διαμορφώθηκε στο αιτούμενο ύψος, ως απόρια καταχρηστικής μονομερούς επιβολής εξοντωτικού & παράνομου επιτοκίου. Επίσης πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών, αγνοούσε μέχρι & τον χρόνο της επίδοσης σε αυτόν της ένδικης διαταγής πληρωμής την ακυρότητα των όρων της σύμβασης ενώ κατά τον χρόνο που συνήφθη η σύμβαση (16/7/2004) το άκυρο των αναφερόμενων σε αυτή όρων είχε κριθεί από τον Άρειο Πάγο (Α.Π 1219/2001) & άρα η καθ ης, εγνώριζε τις άνω ακυρότητες.

Επομένως στη προκειμένη περίπτωση & δεδομένου ότι ως πιθανολογήθηκε, εάν ο αιτών εγνώριζε την άνω ακυρότητα δεν θα συνήπτε την άνω σύμβαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 181 Α.Κ, η κατά τα άνω καταρτισθείσα σύμβαση είναι άκυρη.

B) Ο αναφερόμενος από τον αιτούντα λόγος της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής κατά της επιταγής προς εκτέλεσης πιθανολογήθηκε, ότι θα γίνει δεκτός.

Ειδικότερα ως προς τούτο, πιθανολογήθηκε ότι το επιδοθέν στον αιτούντα αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω από αυτό περιεχόμενη επιταγή προς εκτέλεση, δεν είναι πλήρες, διότι ελλείπουν από το σώμα του εκτελεστού τίτλου η σελίδα υπ’ αριθμ. 2 και η σελίδα υπ’ αριθμ. 3 & επομένως ελλείπει ολόκληρο το αιτιολογικό της διαταγής πληρωμής. Επομένως η προαναφερόμενη επιταγή προς πληρωμή είναι άκυρη, ανεξαρτήτως της βλάβης που πιθανόν να υποστεί εκ του άνω λόγου ο αιτών

 

 

 

 

 

 

Αποζημίωση από αεροπορική εταιρεία για καθυστέρηση παράδοσης αποσκευών

Σύμφωνα με την συνθήκη του Μόντρεαλ 1999, η οποία έχει εφαρμογή τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον εξωκοινοτικό χώρο σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των αποσκευών ο αερομεταφορέας υπέχει ευθύνη για την ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη ο επιβάτης και οφείλει να τον αποζημιώσει μέχρι του ποσού 1000 ΕΤΔ (στην αντιστοιχία του στο τοπικό νόμισμα).  

Εντολέας μας αποζημιώθηκε άμεσα (μέσα σε 21 ημέρες)  εξωδικαστικά από αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία κατόπιν πραγματοποίησης  των απαραίτητων  ενεργειών από μέρους του γραφείου μας. 

 

Μια από τις πρώτες προσωρινές διαταγές του α. 781 ΚΠολΔ που εκδόθηκε στα πλαίσια του Ν. 3869/2010.

Το γραφείο μας πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Κρωπίας με αντικείμενο την μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας (οφειλέτιδας) μέχρι την συζήτηση της αιτήσεως για την υπαγωγή της στο Ν. 3869/2010

Σελίδα 2 από 3